Русский Deutsch Български Francais English
Проекти Проекти Проекти За контакти Проекти За нас Начална страница
На 22 август 2014 година от 14.00 часа в залата на „Интерпром“ ЕООД, бе проведена заключителна пресконференция за проект BG051PO001-2.3.-0799 „Подобряване на безопасността на труда в «ИНТЕРПРОМ” ЕООД Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Договор ESF -2303-01-07028.
Присъстваха представители на бизнеса, медиите, поканени бяха и представители на Агенцията по заетостта.
Ръководителят на проекта и екипа отчетоха, че проекта е постигнал заложените цели и са изпълнени всички дейности.

Добре дошли на сайта на ИНТЕРПРОМ ЕООД.
“ИНТЕРПРОМ” ЕООД е стабилна, достатъчно голяма компания в Република България, предлагаща комплексни услуги на своите клиенти в сферата на успешна реализация на сделки и дейности със земя и недвижими имоти, осъществяване на комуникация с местни, общински, областни, регионални и държавни органи и организации за нуждите на изпълнението на инвестиционни проекти от различен мащаб, проектиране и надзор в инвестиционното строителство, реално изпълнение на различни по вид и обем строително-монтажни работи.
Разполагаме, сътрудничим си и ръководим екипи от разнородни висококвалифицирани специалисти в областта на инженерните науки, правото, екологията, безопасността на труда и др.
Изградили сме дългогодишно партньорство с инвестиционни компании и фондове. 
Справяме се успешно с изготвяне и последващо управление на различни проекти за финансиране по оперативни програми.
Ние сме завоювали и оправдали доверието на висши държавни ведомства и общини с техните структури, неправителствени организации, болници, чуждестранни и частни клиенти.

Бизнес сектор и основни дейности
Още от създаването, фирмата се стреми да развива и разширява обхвата на дейност. На пръв поглед, тя се занимава с разнородна дейност, но по същество те са тясно преплетени, взаимно се допълват и ресурсно се обезпечават. Това помага на ръководството и на целия персонал да бъдат по-гъвкави в работата си, да гарантират оцеляването и просперитета на фирмата във време на силната конкуренция на пазара.
- Извършване на прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация;
- Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените нормативни изисквания към строежите;
- Консултантска дейност;
- Партньорство с фондове за изкупуване на земя;
- Консултантски дейности по разработване и управление на проекти за финансиране по международни програми;
- Строително-монтажни и строително-ремонтни дейности.

Certificate ISO

Сертификати
За да гарантира, че спазва високите изисквания при реализация на дейностите дружеството притежава сертификати ISO 9001:2008, BS OHSAS18001:2007 и ISO 14001:2004.
Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от І група (от първа до пета категория); ІІ група (от първа до четвърта категория); ІІІ група (от втора и трета категория); ІV група (от първа до трета категория); V група .
Интерпром ЕООД притежава валидни лицензи за работа във военни обекти на НАТО и за търговия с електроенергия.
Поддържаме действащи полици за застраховка професионалната отговорност за вреди при изработване на инвестиционни проекти, упражняване на технически контрол и изпълнение на дейности в строителството.

Виж сертификатите

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ПОЛИТИКА по управление на социална отговорност, качество, здраве и безопасност на труда и опазване на околната среда

ПРОЦЕДУРА детски труд и труд, изпълняван от млади работници

Новини

Фирма Интерпром ЕООД получи два нови лиценза за осъществяване на дейността си, а именно:
- Сертификат за изпълняване обекти на НАТО;
- Лиценз, издаден от ДКЕВР за търговия с ел. енергия.
© 2012 ИНТЕРПРОМ ЕООД & ARESBG. Всички права запазени.